^Powrót na góre

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIA

CIEKAWOSTKI

ZDJĘCIA

JELNA.EU

W związku z przyjętą uchwałą przez Radę Miejską w Nowej Sarzynie od 1 kwietnia 2020 r. na terenie gminy Nowa Sarzyna zmianie uległa metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość tej opłaty, co wiązało się ze złożeniem nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach segregacja odpadów komunalnych jest obowiązkowa od 6 września 2019 r. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, którzy oświadczyli, że posiadają kompostownik przydomowy, są zobowiązani do kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne (odpadki warzywne i owocowe, w tym obierki, gałęzie drzew i krzewów, skoszona trawa, liście, kwiaty, trociny i kora drzew, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia). Dodatkowo każdy mieszkaniec naszej gminy może nieodpłatnie dostarczyć wysegregowane odpady komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Nowej Sarzynie przy ul. Towarowej. 

Każdy właściciel nieruchomości musi segregować odpady komunalne zgodnie z Jednolitym System Segregacji Odpadów obowiązującym na terenie całego kraju. Oznacza to, że odpady muszą być segregowane w podziale na metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady oraz zmieszane. W przypadku stwierdzenia niesegregowania odpadów w danej nieruchomości, Burmistrz zobowiązany jest do nałożenia na jego właściciela nowej, wyższej opłaty, która na terenie gminy Nowa Sarzyna stanowi dwukrotność podstawowych stawek.

W 2020 r. gmina musi uzyskać 50 proc. poziom odzysku i recyklingu wysegregowanych odpadów komunalnych, tj. papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła. To bardzo wysoki wskaźnik i jedynie poprzez wspólne działania możliwe jest jego osiągnięcie. Dlatego tak ważna jest segregacja odpadów u źródła, u każdego mieszkańca w domu. W przeciwnym razie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gmina będzie musiała zapłacić karę finansową za każdą tonę odpadów brakującą do wyznaczonego poziomu odzysku i recyklingu. Kara ta wpłynie na wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów ponoszonej przez mieszkańców. Pamiętajmy, że zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to „zanieczyszczający płaci”, a system gospodarowania odpadami komunalnymi musi w całości finansować się z opłaty wpłacanej przez właścicieli nieruchomości. Oznacza to także, że każdy mieszkaniec ma realny wpływ na koszty funkcjonowania tego systemu. Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, najważniejsze jest zapobieganie ich powstawaniu, kolejno ponowne użycie, następnie segregacja i recykling. 

W związku z powyższym planowane jest w najbliższym czasie wzmożenie nadzoru nad przestrzeganiem zasad segregacji i przeprowadzanie kontroli segregacji odpadów przez mieszkańców. W przypadku nieprzestrzegania tych zasad stosowane będą kary, łącznie z dwukrotnym podwyższeniem stawki opłaty. O tym jak prawidłowo segregować odpady można przeczytać na ostatniej stronie bieżącego numeru lub na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: naszesmieci.mos.gov.pl. 

Jeden z najpowszechniejszych mitów na temat segregacji śmieci to przekonanie, że posegregowane odpady trafiają do jednej śmieciarki, która wszystko miesza, więc nasza praca w domu idzie na marne – tymczasem to się zmieniło. Nowoczesne pojazdy odbierające posegregowane odpady mają zazwyczaj podział na różne przegrody, do których trafiają poszczególne odpady. Inne rozwiązanie to odbieranie każdego typu odpadów przez inną śmieciarkę. Segregowanie odpadów przynosi korzyści finansowe – segregując, płacimy mniej za odbiór śmieci. Jeśli będziemy pozbywać się odpadów jedynie w formie zmieszanej, rachunek za ich odbiór będzie kilkakrotnie wyższy. 

Jednocześnie apeluje się, aby pozbywać się odpadów w sposób zgodny z prawem. Niedopuszczalne jest palenie śmieci oraz wywożenie ich w jakiekolwiek niedozwolone miejsca. Takie działania są zabronione, gdyż stwarzają zagrożenie dla środowiska naturalnego, zdrowia ludzi oraz podlegają karze. 

W związku z powyższym, prosi się mieszkańców o przestrzeganie zasad segregacji odpadów oraz o stosowanie się do wytycznych, gdyż leży to w interesie wszystkich mieszkańców gminy.

Źródło: Miesięcznik Azalia, nr 6 (148), czerwiec 2020

Logowanie

Profil na Facebooku

Statystyki

Użytkowników:
5
Artykułów:
188
Odsłon artykułów:
218050

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.